TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
1.1.-31.12.2019

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö sr
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö sr:n tarkoitus on edistää ja tukea tutkimus- ja koetoimintaa
Suomen metsä- ja muiden luonnonvarojen tuoton ja teknillistaloudellisen hyväksikäytön
kehittämiseksi.

Kulunut toimikausi oli säätiön 68. toimintavuosi. Säätiön Y-tunnus on 0116958-8.

1. SÄÄTIÖN HALLINTO

1.1 Hallitus

Kauden aikana olivat sääntöjen määrittämien yhteisöjen nimittäminä hallituksen jäseninä seuraavat
henkilöt:

Nimittävä yhteisö: Helsingin yliopisto, kausi 2018 – 2022
Varsinainen jäsen: Professori Heljä-Sisko Helmisaari (varajäsen Professori Markus Holopainen)

Nimittävä yhteisö: Aalto yliopisto, kausi 2018 – 2019
Varsinainen jäsen: Professori Mari Lundström (varajäsen Professori Olli Varis)

Nimittävä yhteisö: Luonnonvarakeskus, kausi 2018 – 2022
Varsinainen jäsen: Johtaja Leena Paavilainen (varajäsen Johtaja Eeva-Liisa Ryhänen)

Nimittävä yhteisö: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, kausi 2015 – 2019
Varsinainen jäsen: Senior Advisor Anne-Christine Ritschkoff (varajäsen Vice President Anu Kaukovirta-Norja)

Nimittävä yhteisö: Suomen Metsätieteellinen Seura ry, kausi 2016 – 2020
Varsinainen jäsen: Professori Anne Toppinen (varajäsen Apulaisprofessori Petteri Packalen)

Nimittävä yhteisö: Vuorimiesyhdistys ry, kausi 2018 – 2022
Varsinainen jäsen: Professori Pekka Nurmi (varajäsen Tutkimusprofessori Raimo Lahtinen)

Nimittävä yhteisö: Tapio Oy, kausi 2019 – 2023
Varsinainen jäsen: Liiketoiminnanjohtaja Olli Äijälä (varajäsen Palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo)

Nimittävä yhteisö: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittto MTK ry, kausi 2019 – 2023
Varsinainen jäsen: Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen (varajäsen Metsäasiantuntija Lea Jylhä)

Nimittävä yhteisö: Metsäteollisuus ry, kausi 2017 – 2021
Varsinainen jäsen: Tutkimuspäällikkö Jarmo Hämäläinen (varajäsen Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja)

Nimittävä yhteisö: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kausi 2016 – 2020
Varsinainen jäsen: DI Tuomo Tuomela (varajäsen Ohjelmapäällikkö Pirjo Kaivos)

Nimittävä yhteisö: Bioenergia ry, kausi 2017 – 2021
Varsinainen jäsen: Toimitusjohtaja Harri Laurikka (varajäsen Toimialapäällikkö Tage Fredriksson)

Hallituksen puheenjohtajana toimi tutkimuspäällikkö Erno Järvinen ja varapuheenjohtajana Senior
Advisor Anne-Christine Ritschkoff.

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat Anne-Christine Ritschkoff, Erno Järvinen, Anne Toppinen ja
Pekka Nurmi. Työryhmä laati esityksen tutkimustoiminnan uusista painopisteistä ja teki esityksen
vuoden 2019 apurahahakemuksista.

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kolme kertaa, joista kevät- ja syyskokoukset käsittelivät
säätiön sääntömääräisiä asioita.

Kevätkokouksessa 11.04.2019 säätiön sijoitussunnitelma päivitettiin.
Säätiön apurahatoiminnan painopisteet hyväksyttiin vuosi sitten eikä niihin tänä vuonna tehty
muutoksia. Edelleen suositaan vastuullisia, kaupallisesti hyödynnettäviä ja resurssitehokkaita,
luonnonvarataloutta edistäviä innovaatioita (tuotanto, hyödyntäminen, kulutus).

• Biotalous
• Mineraalitalous
• Uudet energian tuotanto- ja varastointitavat

Innovaatiot voivat olla prosesseja, teknologioita, tuotteita, palveluita tai sosiaalisia innovaatioita.
Innovaatioilla pitää kuitenkin olla taloudellista hyödyntämispotentiaalia. Tavoitteena on luoda
edellytyksiä elinkeinoelämän uudistumiselle ja kilpailukyvyn lisäämiselle sekä vastata globaaleihin
kestävän kehityksen haasteisiin, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen tai pula
puhtaasta vedestä. Tutkimuksella haetaan ratkaisuja kestävyyshaasteisiin nimenomaan kotimaisten
luonnonvarojen käytön kautta. Kotimaisilla luonnonvaroilla tarkoitetaan metsiä, mineraaleja, vettä
ja niiden eliöstöä.

Hallituksen apurahakokouksessa 1.11.2019 valittiin 30 apurahahakemuksesta 10 hakemusta
hallituksen työvaliokuntaan jatkokäsittelyyn.

Hallituksen syyskokous 9.12.2018 päätti myöntää vuodeksi 2020 apurahan kolmelle uudelle
tutkimushankkeelle ja jatkaa vuonna 2019 myönnettyjen kolmen tutkimushankkeen rahoitusta.

Säätiön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin professori Pekka Nurmi. Väistyvä puheenjohtaja Erno
Järvinen oli työpaikan vaihdoksen takia erovuorossa. Hallitus esitti väistyvälle puheenjohtajalle
lämpimät kiitoksensa.

1.2 Finanssivaliokunta

Valiokuntaan kuuluivat hallituksen piiristä tutkimuspäällikkö Erno Järvinen puheenjohtajana ja
senior advisor Anne-Christine Ritschkoff varapuheenjohtajana. Asiantuntijajäseninä olivat
varatoimitusjohtaja Jyrki Tammivuori ja rahoitusjohtaja Heikki Ala-Seppälä. Toimensa puolesta
valiokuntaan kuului säätiön toimitusjohtaja Roy Siljamäki. Valiokunta kokoontui vuoden aikana
seitsemän kertaa.

1.3 Toimihenkilöt

Säätiön osa-aikaisena toimitusjohtajana toimi Roy Siljamäki.

Taloushallinnossa säätiö käytti FinCount Oy -tilitoimiston palveluita.

1.4 Tilintarkastajat

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena
tilintakastajana KHT Johanna Ala-Härkönen.

1.5 Lähipiiri

Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja hallituksen varajäsenten lisäksi toimitusjohtaja,
tilintarkastajat, näiden perheenjäsenet ja lähisukulaiset sekä säätiön perustajayhteisöt.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja nimettyjen tutkijoiden palkkaukseen, jolloin
säätiön näkemyksen mukaan apurahat eivät tule kyseisten tutkijoiden oppilaitoksille.

Hallituksen jäsen ei ole ottanut osaa päätöksen tekoon, mikäli apuraha on myönnetty hänen
nimeäjätahonsa laitokselle tai hänen työnantajantajalleen.

Säätiön toimihenkilölle ja hallituksen ja finanssivaliokunnan jäsenille maksettiin vuonna 2019
palkkioita yhteensä 66.059,40 euroa (vuonna 2018 79.272,65 euroa). Henkilökunnan lukumäärä oli
vuonna 2019 yksi (v. 2018 yksi). Tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2019 palkkioita 4.786,40
(vuonna 2018 4.160,20).

Säätiö ei ole antanut kenellekään lähipiiriin kuuluvalle avustusta eikä mitään muutakaan kokonaan
tai osittain vastikkeetonta etua. Säätiö ei ole antanut rahalainaa kenellekään, eikä säätiöllä ole
vastuita eikä vastuusitoumuksia kenenkään puolesta. Matkakustannukset korvataan verohallinnon
verovapaita matkakustannuksia koskevan säädöksen mukaisesti.

Lokakuun 2019 alusta alkaen Helsingin Autotalon 5. kerroksesta vuokrattiin 9 m2 ja 12 m2 huoneet
Isännöintitoimisto Siljamäki Oy:lle (2805622-5). Yhtiön omistaa säätiön toimitusjohtajan veli.
Sovittu vuokra oli markkinaehtoinen ja neliöhinnaltaan sama kuin muille samassa tilassa oleville
vuokralaisille.

SLTS:llä on Autotalossa käytössä 9 m2 työhuone. Työhuoneesta hoidetaan myös Silmäsäätiön
(1088213-1) hallintoa. Silmäsäätiö on SLTS alivuokralainen. Silmäsäätiön asiamiehenä toimii Roy
Siljamäki.

1.6. Toiminnan avoimuus

Tietoja säätiön toiminnasta ja apurahojen hakumenettelystä säätiö kertoo omilla verkkosivuillaan
osoitteessa http://www.slts.fi . Säätiön toiminnasta on lisäksi tietoa Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunnan apurahatahoja esittelevällä nettisivulla osoitteessa http://www.saatiopalvelu.fi

2. VARSINAINEN TOIMINTA

2.1 Tutkimustoiminnan tukeminen

Säätiö on toteuttanut tarkoitustaan myöntämällä apurahoja tutkijan palkkaukseen. Myönnetty
apuraha on sisältänyt sovitun palkan sivukuluineen ja laitoksen yleiskustannuslisän.
Palkanmaksajana on toiminut laitos, jonka suojissa tutkija suorittaa työnsä.

2.1.2 Myönnetyt apurahat

Säätiön hallitus päätti yksimielisesti vuodelle 2020 myöntää rahoitusta, yhteismäärältään 156 954
euroa, seuraaville kolmelle apurahan saajalle. Kaikki apurahat olivat säätiön apurahapolitiikan
mukaisia, kunkin tutkijan palkkaan perustuvia rahoituksia, ja jokainen apuraha myönnettiin samoin
perustein.

Leino RekoMetsäteollisuuden jätevirroista uusiin polyuretaaneihin – Arvokemikaaleja ligniinin
pilkkoutumistuotteista,  49 375 euroa

Lindberg Daniel: Vaahdotuspiirien yksityiskohtainen liuoskemia pohjoisissa olosuhteissa, 53 344 euroa

Roth Eva-Maria: Comparing the impact of continuous cover 
forest management and rotation forest management on long-term soil carbon storage, 54 235 euroa

Uudet apurahat yhteensä 156 954 euroa

Hallitus päätti myös jatkaa vuonna 2019 myönnettyjen kolmen tutkimushankkeen rahoitusta:

Timo Fabritius: Skandiumin tuotantoprosessin modifiointi 49.968 eurolla

Tuula Jyske: Vihreää kemiaa ja lisäarvotuotteita 50.000 eurolla

Tuomo Sainio: Puhtaat REEt uusilla tekniikoilla 48.470 eurolla

Apurahojen yhteissumma 148.438 euroa

 

2.2. Sijoitustoiminta

2.2.1 Kiinteistöt

Tammikuussa 2017 säätiön hallitus hyväksyi Lemminkäinen Talo Oy:n ostotarjouksen
Riihitontuntie 14 kiinteistöstä. Tarjouksen loppusumma oli 14.271.000 euroa. Esikaupan yhteydessä
saatiin toukokuussa 2017 5.000.000 euron ennakkomaksu. Lopullinen kiinteistökauppa tehtiin
YIT:n kanssa 27.9.2019 (Lemminkäinen Oyj oli esikauppasopimuksen jälkeen fuusioitunut
YIT:hen). Lopullisen kaupan yhteydessä Espoon kaupungille maksettiin 3 787 126 euron
maankäyttömaksu.

Helsingin Autotalo Oy:ssa oli huhtikuusta syyskuun loppuun 135 m2:n tila vuokraamatta.
Lokakuun alusta 117 m2 vapaasta tilasta vuokrattiin kolmelle pienyrittäjälle.

2.2.2 Metsätilat

Maaningan ja Pielaveden metsätiloilla tehtiin puunkauppoja yhteisarvoltaan 259 000 euroa, joista
mittaukseen perustuen tilikaudelle tuloutettu 253.395,57 euroa. Metsätilojen kulut olivat 46 000
euroa.

2.2.3. Sijoitukset

Säätiön sijoitussunnitelma päivitettiin hallituksen 11.4.2019 kokouksessa.
Kesän aikana tuotto-osuuksista ja metsänmyynneistä tulleilla noin 300 000 eurolla ostettiin Stora
Oy:n ja Metsä Boardin osakkeita.

Lokakuusta alkaen Riihitontuntie 14 kiinteistökaupan varoja allokoitiin seuraavasti:
 2 miljoonaa euroa EQ:n hoivakiinteistörahastoon
 1 miljoonan euron sitoumus Mandatum Lifen vaihtoehtoisiin sijoituksiin
 500 000 euron merkintä Aktia EMD Frontier -korkorahastoon
 500 000 euron sitoumus Korkian tonttirahastoon
 loput kiinteistökaupan rahat sijoitettiin Evli Likvidi korkorahastoon

Koko sijoitussalkun markkina-arvo nousi vuoden aikana hallinnolliset kulut ja maksetut apurahat
mukaan lukien 8,62 %. Kaikki säätiön omaisuusluokat tuottivat hyvin.

2.2.4 Kiinnitykset

Riihitontuntie 14 kiinteistön pantit purettiin kiinteistökaupan yhteydessä.

2.2.5 Toiminnan riskit

Säätiön metsätiloilla on metsävakuutukset, jotka kattavat palo- ja myrskyvahingot. Säätiön
sijoitusomaisuus on jaettu useisiin korko- ja osakerahastoihin riskin pienentämiseksi.
Sijoitustoiminnassa säätiö noudattaa hallituksen vahvistamaa sijoitussunnitelmaa, joka kuvaa
sijoitustoimintaan liittyviä riskejä ja keinoja varautua niihin.

2.2.6 Tulos
Tilikauden tulos oli 10.046.595,79 euroa ylijäämäinen (261.364,80 ylijämäinen edellisenä vuotena).

3. TULEVA TOIMINTA

Vuosi 2020 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivisessa vireessä. Helmikuun puolesta välistä Kiinan
Wuhanista maailmalle levinnyt koronavirus on tätä kirjoittaessa sulkenut useimmat maailman
yhteiskunnat. Suomessa eduskunta hyväksyi 18.3. valmiuslain käyttöönoton, ja esim. kaikki maan
koulut suljettiin sekä yli 10 hengen kokoukset kiellettiin. Globaalit osakemarkkinat ovat
kuukaudessa laskeneet noin 35 %. Säätiön käteisvarat riittävät kriisiaikanakin. Noin 10 %
sijoitusomaisuudesta on tällä hetkellä sijoitettu rahamarkkinainstrumentteihin. Käteisvarat tulevat
riittämään useaksi vuodeksi ja kattavat sekä juoksevat menot että apurahojen maksamisen.
Vuonna 2020 päätetään tutkimusapurahoista kolmelle tai neljälle uudelle hankkeelle. Kuudelle
hankkeelle tullaan suunnitelmien mukaan myöntämään jatkorahoitus. Vuodesta 2021 säätiö on
apurahojen myöntämisten lukumäärässä palannut normaalitasolle. Tilanteen salliessa apurahojen
euromäärää tullaan nostamaan esimerkiksi jakamalla 10. apuraha.

Kevään aikana luodaan säätiön viestintästrategia. Sitä työstää hallituksen asettama
viestintästrategiatyöryhmä. Strategian laadinnassa säätiötä auttaa viestintätoimisto Pohjoisranta
BCW.

Säätiön uudet kotisivut otetaan käyttöön kesän aikana.

Kevään aikana Helsingin Autotalon 5. kerroksen omistuksesta tehdään arvon määritys. Selvityksen
laatii Comreal Oy.

Metsätiloilla hakkuiden määrää pienennetään hieman edellisen vuoden määrään verrattuna koska
puun kantohinnat eivät ole viime aikana kehittyneet suotuisasti ja koska viimeisen kahden vuoden
aikana aikaisempia vuosia suuremmat hakkuut on jo toteutettu. Arvioitujen hakkuiden euromääräksi
on budjetissa arvioitu noin 170 000 euroa. Vuosittaisista metsänhoitotöistä huolehditaan. Säätiön
toimitusjohtaja vierailee metsätiloilla syksyn aikana.

 

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedot kokonaisuudessaan luettavissa täältä.