SUOMEN LUONNONVARAIN TUTKIMUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT
(Säätiön hallituksen kokouksissaan 26.10.2015 ja 10.12.2015 vahvistamin muutoksin.)

1 §
Säätiön nimi on Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö sr ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimus- ja koetoimintaa Suomen metsä- ja muiden luonnonvarojen tuoton ja teknillistaloudellisen hyväksikäytön kehittämiseksi.

3 §
Tarkoitustaan säätiö toteuttaa:
· jakamalla apurahoja tieteellistä ja käytännöllistä tutkimus- ja koetoimintaa varten;
· perustamalla ja avustamalla tutkimus- ja koetoimintaa varten tarvittavia laitoksia;
· pitämällä jatkuvasti yhteyttä säätiön toiminta-alalla työskenteleviin koti- ja ulkomaisiin laitoksiin, yhteisöihin, viranomaisiin ja henkilöihin;
· harjoittamalla valistustoimintaa; sekä
· toimimalla muillakin tavoin 2 §:ssä tarkoitetun tutkimus- ja koetoiminnan kehittämiseksi.

4 §
Säätiöllä on peruspääoma ja käyttörahasto. Sillä voi olla myös erikoisrahastoja.
Peruspääoma, joka on säilytettävä vähentämättömänä, on säätiötä perustettaessa kolmekymmentäkolmetuhattakuusisataakolmenkymmentäseitsämän euroa ja viisikymmentäyhdeksän senttiä (33.637,59 euroa). Peruspääomaa voidaan käyttää tutkimuslaitosten rakentamiseen ja säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisen muun omaisuuden hankkimiseen.
Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muulla laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Toimintaansa varten säätiö voi hankkia ja omistaa myös kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Säätiön peruspääoman tuotto lisätään käyttörahastoon, johon liitetään myös lahjat, avustukset ja muut säätiön saamat varat, jollei niitä annettaessa ole nimenomaan toisin määrätty.

5 §
Säätiön toimielimenä on sen hallitus ja mahdollinen toimitusjohtaja.

6 §
Säätiön hallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä ja yhtä monta heidän henkilökohtaista varamiestään. Jäsenistä valitsevat Suomen Metsätieteellinen Seura ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Tapio Oy, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Metsäteollisuus ry, Luonnonvarakeskus, Vuorimiesyhdistys ry., Helsingin yliopisto ja Bioenergia ry kukin yhden varsinaisen jäsenen ja tälle varamiehen viideksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on vuosittain edellä mainitussa järjestyksessä neljänä peräkkäisenä vuonna kunakin kaksi ja viidentenä vuonna kolme hallituksen jäsentä varamiehineen. Hallituksen jäsenten toimikausi määräytyy kalenterivuosittain, ja kulloinkin erovuorossa olevien hallituksen jäsenten valitsevien yhteisöjen tulee ilmoittaa nimittämänsä uudet hallituksen jäsenet tiedoksi hallituksen syyskokoukselle.
Taustayhteisöllä on tarvittaessa oikeus erottaa hallituksen varsinainen jäsen ja varamies ja nimetä uudet jäsenet kuluvan toimikauden loppuajaksi.
Jos joku edellä mainituista yhteisöistä jättää edustajansa valitsematta tai lakkaa toimimasta, voi hallitus joko itse valita puuttuvan jäsenen ja varajäsenen tai sopia muun vastaavan tai vastaavassa hengessä toimivan yhteisön kanssa siitä, että se valitsee sellaisen yhteisön sijasta edustajansa ja tämän varamiehen säätiön hallitukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

7 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana ja se on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi jäsentä. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

8 §
Hallitus kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen vuosikokoukseen, kevätkokoukseen, joka on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä, ja syyskokoukseen, joka on pidettävä viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Hallitus voidaan lisäksi kutsua ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Pyynnössä on mainittava se tai ne asiat, joita varten kokous halutaan kutsuttavaksi koolle.
Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä kullekin jäsenelle kirjeellä tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

9 §
Hallituksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2) päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpito ja hallinto saattavat antaa aihetta, sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lopullisesta vahvistamisesta;
3) vahvistetaan hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavan palkkion suuruus;
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §
Hallituksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan hallituksen kokoonpano tulevan toimintavuoden aikana;
2) valitaan tulevalle vuodelle tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja;
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi;
4) vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;
5) päätetään tulevana vuonna jaettavista apurahoista;
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §
Säätiön hallituksen asiana on edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita sekä ottaa ja irtisanoa säätiön asiamies ja säätiön palvelukseen ehkä tarvittava muu henkilökunta.
Hallitus voi valita säätiön asioita hoitamaan toimitusjohtajan.
Hallitus voi valita pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia, joiden tehtävät ja toimivallan se määrää.

12 §
Hallituksen jäsenille ja valiokuntien jäsenille maksetaan kohtuullinen kokouspalkkio. Säätiön palveluksessa olevan henkilökunnan palkkauksen määrää säätiön hallitus.

13 §
Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä, sekä hallituksen edustamiseen oikeuttamat henkilöt, kaksi yhdessä.

14 §
Säätiön asiamies huolehtii säätiön toiminnasta hallituksen antamien yleisohjeiden mukaan.

15 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain.
Säätiön hallituksen syyskokous valitsee tilejä tarkastamaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastajan (KHT-tilintarkastaja) ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön (KHT-yhteisö).
Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään tilivuotta seuraavan helmikuun 28. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

16 §
Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on ennen kesäkuun loppua toimitettava Patentti- ja Rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Säätiörekisteriin.

17 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että muutosehdotus on käsitelty hallituksen kokouksessa ja että ehdotus on saanut vähintään 2/3 läsnä olevien äänistä.
Sääntöjen muutoksen vahvistaa Säätiörekisteri.

18 §
Säätiön purkamiseksi vaaditaan, että esitys on saanut vähintään 2/3 hallituksen äänistä.
Jos säätiö lakkautetaan tai puretaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

19 §
Muutoin on noudatettava säätiöistä kulloinkin voimassa olevan lain määräyksiä