Me Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiössä tavoittelemme hyvinvoivaa ihmiskuntaa, joka voidaan saavuttaa ainoastaan luonnonvarojen vastuullisella hyödyntämisellä. Rahoittamissamme tutkimuksissa painotamme erityisesti uusia, innovatiivisia tutkimusideoita, joiden tähtäin on kestävän kehityksen läpimurroissa.

Tässä alla muutaman sivuillamme usein esiintyvän termin hiukan tarkempi kuvaus:

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitansa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa.

Ilmastoneutraalissa taloudessa pyritään päästöjen ja hiilinielujen keskinäiseen tasapainoon.

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien, sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.

Biotalous. Metsäala on suomalaisen biotalouden perusta. Yhteistyö muiden alojen kanssa tekee Suomesta biotalouden edelläkävijän. Biomassoja hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kangaskuiduissa, lääkkeissä, kemikaaleissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, älypakkauksissa ja bioöljyssä. 80% Suomen pinta-alasta on metsää. Metsiä hoidetaan siten, että puuta kasvaa enemmän kuin sitä hyödynnetään. Uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään ja taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys otetaan huomioon.

Mineraalitalous edistää mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämistä ja jatkojalostusta sekä ratkaisujen luomista kehittyviin materiaalitarpeisiin. Suomessa on runsaat ja monipuoliset perusmetallien ja monien harvinaisempien metallien varannot, sekä kehittynyt teknologia koko tuotantoketjuun ja kierrätykseen.

Resurssitehokkuus tarkoittaa energian, veden, raaka-aineiden, materiaalien ja maa-alueiden tehokasta käyttöä. Keskeisenä tavoitteena on edistää luonnonvarojen riittävyyttä ja kestävää käyttöä globaalisti.

Teknologiset läpimurrot. Innovaatiot ovat merkittävä väline kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisessa. Innovaatio on jokin uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi tai palvelu. Kestävän kehityksen innovaatioilla tarkoitetaan sellaisia innovaatioita, jotka tuottavat uutta lisäarvoa ja kasvua niitä kehittäville ja kaupallistaville yritykselle sekä ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Innovaatioiden kautta syntyy uusia nykyistä kestävämpiä teknologioita, palveluita ja liiketoimintamalleja.

Luonnonvarojen kestävä käyttö. Kestävällä käytöllä viitataan tyypillisesti uusiutuviin luonnonvaroihin  ja kierrätykseen. Kestävän käytön mukaisesti uusiutuvia luonnonvaroja tulee käyttää niiden uusiutumiskyvyn asettamissa rajoissa. Uusiutumattomia luonnonvaroja on käytettävä säästeliäästi ja niitä on kierrätettävä tehokkaasti. Luonnonvaroja voidaan siis hyödyntää, mutta hyödyntämisen tulee olla kestävää.